ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ 35 അവസരം

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻ ഡ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലെ പ്ലസ്‌ടു (ബി ടെക്) കേഡറ്റ് എ ൻട്രി സ്ക്രീമിലേക്ക് അപേ ‘ക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 35 ഒഴിവാണു ള്ളത്. വനിതകൾക്കും അപേ ക്ഷിക്കാം. ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിൽ 2024 ജൂലൈ മാസത്തിൽ കോഴ്സ‌് ആരംഭി ക്കും. പെർമനന്റ്റ് കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനമാണ്. അവസാ ന തീയതി: ജനുവരി 26. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: പ്ല സ് ടു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള സീനിയർ സെക്കൻഡറി വിജ യം/ തത്തുല്യം. പത്താം ക്ലാ സിലോ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസി ലോ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയങ്ങളി ലായി 70 ശതമാനം മാർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ 50 ശതമാനം മാർ ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജെഇ ഇ മെയിൻ 2023 എഴുതിയവ രായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. പ്രായം: 2005 ജനുവരി രണ്ടി നും 2007 ജൂലൈ ഒന്നിനുമിട യിൽ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾ പ്പെടെ) ജനിച്ചവർ. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്ക

ണം. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

www.joinindiannavy.gov.in

About Carp

Check Also

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *