മുന്നാക്കക്ഷേമം

മുന്നാക്കക്ഷേമവകുപ്പ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

കേരള സംസ്ഥാനത്തെ സംവരണരഹിത വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് സംസ്ഥാന മുന്നാക്ക സമുദായ കോർപ്പറേഷൻ (Kerala State Welfare Corporation for Forward Communities) ഈ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ളതും കേരളത്തിലെ മുന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽ പെട്ടവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നൽകി വരുന്നു. ഇതിൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.  ഈ കോർപ്പറേഷൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 

A. വിദ്യാസമുന്നതി

സ്കോളർഷിപ്പ് തുക

ഹയർസെക്കൻ്ററി – 4000/- രൂപ 
ഡിഗ്രി – 6000-8000/- രൂപ 
പിജി – 10000- 16000/- രൂപ 
CA/CS/ CMA- 10000/- രൂപ 
ഡിപ്ലോമ – 6000/- രൂപ 
ദേശീയ നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ – 50000/- രൂപ വരെ 
ഗവേഷകർ – 25000/- രൂപ 

യോഗ്യത

പ്രസ്തുത കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്നതും കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം നാലുലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

 B. അംബേദ്കർ പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്

യോഗ്യത

സംവരണേതര സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എയ്ഡഡ്/ സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ്‌ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കില്ല. കുടുംബത്തിൻ്റെ വാർഷികവരുമാന പരിധി രണ്ടരലക്ഷം രൂപ 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

Check Also

സ്വകാര്യ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

സ്വകാര്യ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ പേരിൽ ധാരാളം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *