KSMDFC (Education)

ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എസ്.എം.ഡി.എഫ്.സി). ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷന്റെ ചാനലൈസിംഗ് ഏജൻസിയായി ഈ കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട , ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലിം, സിക്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാർസി എന്നീ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകുകയാണ് കെ.എസ്.എം.ഡി.എഫ്.സിയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പകളും മറ്റ് വായ്പകളും ഈ കോർപറേഷൻ നൽകി വരുന്നു.

A. ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ 

വായ്പാതുക

ഇന്ത്യയിലെ പഠനത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ 
വിദേശ പഠനത്തിന് 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ 

പലിശ നിരക്ക്

എല്ലാവർക്കും 3% 

കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി 

ഗ്രാമീണ മേഖല -98000/- 
നഗരമേഖല -120000/- 

വായ്പാ കാലാവധി

5 വർഷം 

പ്രായപരിധി

വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 16-32 വയസ് 

നിബന്ധനകൾ

1. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ടെക്നിക്കൽ, പ്രൊഫഷണൽ, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ -1, ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ -2 എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നത്. 
2. മെറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർക്കു മാത്രമേ ഈ ലോൺ സ്കീമുകൾക്ക് അർഹതയുള്ളു. 
3. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിലാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുക. രക്ഷിതാവ് സഹ വായ്പക്കാരനായിരിക്കും. 
4. കോഴ്സിന് ചെലവാകുന്ന തുകയുടെ 95 ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തുകയോ ഏതാണോ കുറവ് അത്രയുമാണ് ലോൺ ലഭിക്കുക. 
5. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയും വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രതിവർഷം 6 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയും വായ്പയായി ലഭിക്കും. 
6. ഓരോ വർഷവും വിദ്യാർത്ഥി അടയ്ക്കേണ്ട അഡ്മിഷൻ ഫീസ്, ട്യൂഷൻ ഫീസ്. പരീക്ഷാ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ചിലവുകൾ എന്നീ ചിലവുകൾക്ക് മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 
7. ഫുൾടൈം റെഗുലർ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ധനസഹായം ലഭിക്കൂ. 
8. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ലോൺ ലഭിക്കുകയുള്ളു. എഐസിടിഇ/ എംസിഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുടെ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും ലോൺ ലഭിക്കും. 
9. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് നേരിട്ട് NEFT ആയോ ചെക്കായോ ആണ് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുക. ഓരോ വർഷവും പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ തുടർന്നും പണം അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നാളിതുവരെ വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച രേഖകളും സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 
10. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതു മുതലോ ഏതാണോ ആദ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കുക. 
11. അവസാന പരീക്ഷയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി തോൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പഠനത്തിനു ചേരുകയോ  ചെയ്താലും തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങണം. 
12. എൻഎംഡിഎഫ്സി നൽകുന്ന മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്കീമുകൾ ലഭിക്കുന്നവരോ മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുന്നവരോ ആയവർക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പക്ക് അർഹതയില്ല. 

വസ്തു, ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം

1. എല്ലാ വായ്പകൾക്കും ജാമ്യം നിർബന്ധമാണ്. വസ്തു ജാമ്യം കുറഞ്ഞത് 4 സെന്റിൽ കുറയാത്ത വസ്തുവിന്റെ മതിപ്പ് വിലയുടെ
80% വരെ. അതത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. 
2. സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സഹകരണ ബാങ്കുകൾ /എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ – കോളജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാമ്യമായി നവീകരിക്കും. 
3. ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യക്കാരന് വായ്പാ കാലാവധിക്ക് ശേഷം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
4. 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജാമ്യം മതിയാകുന്നതാണ്. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് വസ്തുജാമ്യം നിർബന്ധമാണ്. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

1. വായ്പ സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകൾ കോർപ്പറേഷൻ സൈറ്റായwww.ksmdfc.orgനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ് എടുത്തു നേരിട്ടോ തപാലിലോ ksmdfc യുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുടെ വിലാസം
താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
2. അപേക്ഷയോടൊപ്പം കോളജിൽ നിന്നുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ, ഫീസ് ഘടന, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷൻ, വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കണം. 
3. കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച തീയതി, സമയം ഇവ അപേക്ഷകരെ തപാൽ വഴിയോ ടെലിഫോൺ വഴിയോ അറിയിക്കുന്നതാണ്. 
4. കുടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ മേല്പ്പറഞ്ഞ രേഖകളുടെ ഒറിജിനൽ കരുതണം. 
അപേക്ഷകൾwww.ksmdfc.orgഎന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പുരിപ്പിച്ച് നേരിട്ടോ തപാലിലോ കോർപ്പറേഷന്റെ അതാത് റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ,  ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 
KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2ND FLOOR, SAMASTHA JUBILEE BUILDING, MELETHAMPANOOR, THIRUVANANTHAPURAM- 695001, PH: 0471-2324232 

കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ,  ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകൾ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, FIRST FLOOR, PWD REST HOUSE BUILDING COMPLEX, PATHADIPPALAM, KALAMASSERY, ERNAKULAM – 682 033. PH: 0484-2532855 

കാസർകോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, BUS STAND BUILDING, CHERKALA, CHENGALA (PO), KASARAGOD – 671541, PH: 04994-283061. 

കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2nd FLOOR, KURDFC BUILDING, WESTHILL (PO), CHAKKORATHKULAM, KOZHIKODE – 673005. PH: 0495-2369366 

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2ND FLOOR, SUNNI MAHAL BUILDING, BYPASS ROAD,PERINTHALMANNA, MALAPPURAM 679 322. PH: 04933-297017. 
എന്ന വിലാസത്തിലും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ 2 

വായ്പാതുക

ഇന്ത്യയിലെ പഠനത്തിന് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ 
വിദേശ പഠനത്തിന് 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ 

പലിശ നിരക്ക്

സ്ത്രീ-5% 
പുരുഷൻ-8% 

കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി

6 ലക്ഷം രൂപവരെ 

വായ്പാ കാലാവധി

5 വർഷം 

പ്രായപരിധി

വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 16-32 വയസ് 

നിബന്ധനകൾ

1. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ടെക്നിക്കൽ, പ്രൊഫഷണൽ, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ -1, ക്രെഡിറ്റ് ലൈൻ -2 എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെ ലോൺ അനുവദിക്കുന്നത്. 
2. മെറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചവർക്കു മാത്രമേ ഈ ലോൺ സ്കീമുകൾക്ക് അർഹതയുള്ളു. 
3. വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പേരിലാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുക. രക്ഷിതാവ് സഹ വായ്പക്കാരനായിരിക്കും. 
4. കോഴ്സിന് ചെലവാകുന്ന തുകയുടെ 95 ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തുകയോ ഏതാണോ കുറവ് അത്രയുമാണ് ലോൺ ലഭിക്കുക. 
5. ഇന്ത്യയ്ക്കകത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രതിവർഷം 4 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപയും വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രതിവർഷം 6 ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിൽ 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയും വായ്പയായി ലഭിക്കും. 
6. ഓരോ വർഷവും വിദ്യാർത്ഥി അടയ്ക്കേണ്ട അഡ്മിഷൻ ഫീസ്, ട്യൂഷൻ ഫീസ്. പരീക്ഷാ ഫീസ്, ഹോസ്റ്റൽ ചിലവുകൾ എന്നീ ചിലവുകൾക്ക് മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 
7. ഫുൾടൈം റെഗുലർ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ധനസഹായം ലഭിക്കൂ. 
8. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ലോൺ ലഭിക്കുകയുള്ളു. എഐസിടിഇ/ എംസിഐ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുടെ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും ലോൺ ലഭിക്കും. 
9. സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് നേരിട്ട് NEFT ആയോ ചെക്കായോ ആണ് വായ്പ വിതരണം ചെയ്യുക. ഓരോ വർഷവും പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ തുടർന്നും പണം അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നാളിതുവരെ വിതരണം ചെയ്ത തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച രേഖകളും സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 
10. കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നതു മുതലോ ഏതാണോ ആദ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് തിരിച്ചടവ് ആരംഭിക്കുക. 
11. അവസാന പരീക്ഷയിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥി തോൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത പഠനത്തിനു ചേരുകയോ  ചെയ്താലും തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങണം. 
12. എൻഎംഡിഎഫ്സി നൽകുന്ന മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്കീമുകൾ ലഭിക്കുന്നവരോ മറ്റു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കുന്നവരോ ആയവർക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പക്ക് അർഹതയില്ല. 

വസ്തു, ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം

1. എല്ലാ വായ്പകൾക്കും ജാമ്യം നിർബന്ധമാണ്. വസ്തു ജാമ്യം കുറഞ്ഞത് 4 സെന്റിൽ കുറയാത്ത വസ്തുവിന്റെ മതിപ്പ് വിലയുടെ
80% വരെ. അതത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. 
2. സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സഹകരണ ബാങ്കുകൾ /എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ – കോളജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാമ്യമായി നവീകരിക്കും. 
3. ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യക്കാരന് വായ്പാ കാലാവധിക്ക് ശേഷം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
4. 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജാമ്യം മതിയാകുന്നതാണ്. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് വസ്തുജാമ്യം നിർബന്ധമാണ്. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

1. വായ്പ സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകൾ കോർപ്പറേഷൻ സൈറ്റായwww.ksmdfc.orgനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ് എടുത്തു നേരിട്ടോ തപാലിലോ ksmdfc യുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുടെ വിലാസം
താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
2. അപേക്ഷയോടൊപ്പം കോളജിൽ നിന്നുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ, ഫീസ് ഘടന, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷൻ, വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കണം. 
3. കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച തീയതി, സമയം ഇവ അപേക്ഷകരെ തപാൽ വഴിയോ ടെലിഫോൺ വഴിയോ അറിയിക്കുന്നതാണ്. 
4. കുടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ മേല്പ്പറഞ്ഞ രേഖകളുടെ ഒറിജിനൽ കരുതണം. 
അപേക്ഷകൾwww.ksmdfc.orgഎന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പുരിപ്പിച്ച് നേരിട്ടോ തപാലിലോ കോർപ്പറേഷന്റെ അതാത് റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ,  ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 
KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2ND FLOOR, SAMASTHA JUBILEE BUILDING, MELETHAMPANOOR, THIRUVANANTHAPURAM- 695001, PH: 0471-2324232 

കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ,  ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകൾ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, FIRST FLOOR, PWD REST HOUSE BUILDING COMPLEX, PATHADIPPALAM, KALAMASSERY, ERNAKULAM – 682 033. PH: 0484-2532855 

കാസർകോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, BUS STAND BUILDING, CHERKALA, CHENGALA (PO), KASARAGOD – 671541, PH: 04994-283061. 

കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2nd FLOOR, KURDFC BUILDING, WESTHILL (PO), CHAKKORATHKULAM, KOZHIKODE – 673005. PH: 0495-2369366 

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2ND FLOOR, SUNNI MAHAL BUILDING, BYPASS ROAD,PERINTHALMANNA, MALAPPURAM 679 322. PH: 04933-297017. 
എന്ന വിലാസത്തിലും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

പേരൻ്റ് പ്ലസ്

വായ്പാതുക

15 ലക്ഷം വരെ 

പലിശ നിരക്ക്

എല്ലാവർക്കും 7% 

കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി

ബാധകമല്ല 

വായ്പാ കാലാവധി

5 വർഷം 

പ്രായപരിധി

രക്ഷിതാവിന് 65 വയസ് വരെ 

 നിബന്ധനകൾ

1. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു വർഷം മുതൽ 5 വർഷം വരെ  ദൈർഘ്യമുള്ള ടെക്നിക്കൽ, പ്രൊഷണൽ, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾക്കാണ് ലോൺ അനുവദിക്കുക. 
2. പാരന്റ് പ്ലസ് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത് രക്ഷിതാവാണ്. വിദ്യാർത്ഥി സഹവായ്പ്പക്കാരനാണ്. 
3. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും വിദേശത്തും പഠിക്കാൻ വായ്പ ലഭിക്കും. 
4. കോഴ്സ് ഫീസിന്റെ 90 ശതമാനമോ 15 ലക്ഷം രൂപയോ ഏതാണോ കുറവ് അത്രയുമാണ് ലോണായി നൽകുക. 
5. തുക ഒറ്റത്തവണയായും ഗഡുക്കളായും ലഭിക്കും. 
6. വിദേശപഠനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് വിദേശ സ്ഥാപനത്തിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിരിക്കണം. 
7. വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം, പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ലോൺ ലഭി ക്കില്ല. 
8. അവസാന ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചടവ് തുടങ്ങണം. 
9. ഓരോ വർഷവും പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതു സംബന്ധിച്ച സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും നാളിതുവരെ വിതരണം ചെയ്ത തുകകളുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച രേഖകളും വിതരണം ചെയ്ത തുകകളുടെ പലിശയും അടച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർന്നുള്ള ഗഡുക്കൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 

വസ്തു, ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യം

1. എല്ലാ വായ്പകൾക്കും ജാമ്യം നിർബന്ധമാണ്. വസ്തു ജാമ്യം കുറഞ്ഞത് 4 സെന്റിൽ കുറയാത്ത വസ്തുവിന്റെ മതിപ്പ് വിലയുടെ
80% വരെ. അതത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വില നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. 
2. സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സഹകരണ ബാങ്കുകൾ /എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ – കോളജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജാമ്യമായി നവീകരിക്കും. 
3. ഉദ്യോഗസ്ഥ ജാമ്യക്കാരന് വായ്പാ കാലാവധിക്ക് ശേഷം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
4. 2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ജാമ്യം മതിയാകുന്നതാണ്. 5 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വായ്പകൾക്ക് വസ്തുജാമ്യം നിർബന്ധമാണ്. 

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

1. വായ്പ സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകൾ കോർപ്പറേഷൻ സൈറ്റായwww.ksmdfc.orgനിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ് എടുത്തു നേരിട്ടോ തപാലിലോ ksmdfc യുടെ റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കണം. റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുടെ വിലാസം
താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
2. അപേക്ഷയോടൊപ്പം കോളജിൽ നിന്നുള്ള ഓഫർ ലെറ്റർ, ഫീസ് ഘടന, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷൻ, വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, എസ്എസ്എൽസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പാസ്പോർട്ട്, പാൻ കാർഡ് എന്നിവയുടെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കണം. 
3. കൂടിക്കാഴ്ച സംബന്ധിച്ച തീയതി, സമയം ഇവ അപേക്ഷകരെ തപാൽ വഴിയോ ടെലിഫോൺ വഴിയോ അറിയിക്കുന്നതാണ്. 
4. കുടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ മേല്പ്പറഞ്ഞ രേഖകളുടെ ഒറിജിനൽ കരുതണം. 
അപേക്ഷകൾwww.ksmdfc.orgഎന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പുരിപ്പിച്ച് നേരിട്ടോ തപാലിലോ കോർപ്പറേഷന്റെ അതാത് റീജിയണൽ ഓഫീസുകളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. 
തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ,  ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 
KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2ND FLOOR, SAMASTHA JUBILEE BUILDING, MELETHAMPANOOR, THIRUVANANTHAPURAM- 695001, PH: 0471-2324232 

കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ,  ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകൾ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, FIRST FLOOR, PWD REST HOUSE BUILDING COMPLEX, PATHADIPPALAM, KALAMASSERY, ERNAKULAM – 682 033. PH: 0484-2532855 

കാസർകോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, BUS STAND BUILDING, CHERKALA, CHENGALA (PO), KASARAGOD – 671541, PH: 04994-283061. 

കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2nd FLOOR, KURDFC BUILDING, WESTHILL (PO), CHAKKORATHKULAM, KOZHIKODE – 673005. PH: 0495-2369366 

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അപേക്ഷകർ 

KERALA STATE MINORITIES DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD, REGIONAL OFFICE, 2ND FLOOR, SUNNI MAHAL BUILDING, BYPASS ROAD,PERINTHALMANNA, MALAPPURAM 679 322. PH: 04933-297017. 
എന്ന വിലാസത്തിലും അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
അപേക്ഷാഫോമുകൾ
പേരൻ്റ് പ്ലസ്സ് എഡ്യുക്കേഷൻ ലോ
സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

എഡ്യുക്കേഷൻ ലോ

ഉദ്യോഗസ്ഥ വായ്പ

Leave a Reply

Your email address will not be published.