ധനസഹായം

സ്നേഹപൂർവ്വം 2024

മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ മരിച്ചുപോവുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയാൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികളെ സ്വഭവനങ്ങളിൽ /ബന്ധുഭവനങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായമാണിത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയും / മുതൽ 5-ാം ക്ളാസ്സുവരെ പഠിക്കുന്നവർക്കും പ്രതിമാസം 300 രൂപയും 6 മുതൽ 10-ാം ക്ളാസ്സുവരെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 500 രൂപയും, 11, 12 ക്ളാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 750 …

Read More »

55 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതിനായിപലിശ രഹിത ധനസഹായം

സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന 55 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒറ്റത്തവണയായി നല്‍കുന്ന പലിശ രഹിത ധനസഹായമാണിത്. ലോണ്‍ അനുവദിച്ചുകിട്ടിയതിനുശേഷം 6 മാസം കഴിഞ്ഞാല്‍ തുക മടക്കി അടച്ചു തുടങ്ങണം. ലഭ്യമാകുന്ന പരമാവധി തുക 30000 രൂപയാണ്. കുടുംബശ്രീ യൂണീറ്റുകള്‍ , വനിതാകൂട്ടായ്മകള്‍ തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മക്കളുള്ളവര്‍, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളുള്ള വിധവകള്‍ക്കും ബി.പി.എല്‍./ മുന്‍ഗണന വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്കും മുന്‍ഗണന ഉണ്ട്. . …

Read More »

വിധവകള്‍ക്ക് അഭയ കിരണം പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അശരണരായ വിധവകള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന അഭയ കിരണം പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്വന്തമായി താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുപാടില്ലാതെ ബന്ധുക്കളുടെ ആശ്രയത്തില്‍ കഴിയുന്ന വിധവകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപയാണ് ധനസഹായം ലഭിക്കുക. ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം……….. അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തിയതി : 15 ഡിസംബര്‍ 2023 website :  http://wcd.kerala.gov.in

Read More »

മറ്റു പദ്ധതികൾ

A. കാർഷിക കടാശ്വാസ പദ്ധതി പ്രകൃതിദുരന്തത്തിൽ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചു വായ്പാതിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കർഷകർക്ക് വായ്പാതുക എത്രയായാലും രണ്ടുലക്ഷം രൂപവരെ ആശ്വാസസഹായം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതി.  സഹകരണ ബാങ്കുകൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾ, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പകൾക്ക് ഇത് ബാധകമായിരിക്കും. വായ്പത്തുക കുടിശിക വരികയോ ജപ്തി നടപടി വരികയോ ചെയ്താൽ കൃഷിക്കാരൻ കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന് അപേക്ഷ നൽകാം.  കമ്മീഷൻ ബാങ്കുകാരെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കൃഷിക്കാരനെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഹിയറിങ് നടത്തും. …

Read More »

തദ്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പ്

A.  വിധവകളുടെ മക്കൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം സാധുവിധവകളുടെ പെണ്മക്കൾക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായമായി 30,000 രൂപ വരെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്.  മാനദണ്ഡങ്ങൾ അഗതിമന്ദിരങ്ങളിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം. പെൺമക്കൾ മാത്രമുള്ള വിധവകൾക്കും പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺമക്കളുള്ള കുടുംബത്തിലെ വിധവകളുടെ പെണ്മക്കൾക്കും, മൂന്നുവർഷമോ അതിലധികമോ കാലയളവിൽ വിവാഹമോചിതയായി കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പെണ്മക്കൾക്കും, ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവരുടെ പെണ്മക്കൾക്കും, ഭർത്താവിനെ കാണാ തായി ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞവരുടെ മക്കൾക്കും, അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളുടെ മക്കൾക്കും വിവാഹധനസഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ട …

Read More »

വനിതാശിശുക്ഷേമവകുപ്പ്

A. പ്രധാൻ മന്ത്രി മാതൃ വന്ദന യോജന ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർക്കായുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന. സർക്കാർ ജോലിക്കാരല്ലാത്ത അമ്മമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.  ധനസഹായം ആദ്യ പ്രസവത്തിന് 5000 രൂപയാണ് ധനസഹായം നൽകുക. വിവിധ ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് സഹായം ലഭിക്കുന്നത്  ആദ്യ ഗഡു- ഗർഭധാരണം അംഗൻവാടിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1000/- രൂപ ലഭിക്കുന്നു.  രണ്ടാം ഗഡു- ഗർഭകാലം ആറുമാസം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2000/- രൂപ ലഭിക്കുന്നു.  മൂന്നാം ഗഡു- ജനന …

Read More »

സാമൂഹികനീതിവകുപ്പ്

A. നിരാമയ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി  സംസ്ഥാനത്തെ അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. നാഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട്‌ മുഖേന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഘടനകൾ വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്കീമുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നിരാമയ ഇൻഷൂറൻസ് സ്കീം. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക ചികിത്സാ ചെലവ് ലഭിക്കുന്നു. പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നതിന്  ബി.പി.എൽ വിഭാഗം 250 രൂപയും, എ.പി.എൽ വിഭാഗം 500 രൂപയും പ്രീമിയം തുക അടക്കണം. കേരളത്തിൽ ഈ പ്രീമിയം …

Read More »

നോർക്ക

പ്രവാസികൾ ആയവർക്കും പ്രവാസികൾ ആയിരുന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളാണ് നോർക്ക നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിക്രൂട്മെന്റുകൾ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വച്ച് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന “നോർക്ക യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.  A. സാന്ത്വനം പദ്ധതി പ്രായപരിധി ബാധകമല്ല  ചികിത്സാ ധനസഹായം പരമാവധി 50000 രൂപ  മരണാനന്തര ധനസഹായം പരമാവധി 100000 രൂപ  വിവാഹ ധനസഹായം പരമാവധി 15000 രൂപ  വീൽ …

Read More »

സാമൂഹികസുരക്ഷമിഷൻ

A. സ്നേഹപൂർവ്വം മാനദണ്ഡം മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരും അഥവാ ഇവരിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു പോവുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയാൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം കുട്ടികളെ സ്വഭവനങ്ങളിൽ/ ബന്ധുഭവനങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണിത്.  BPL കുടുംബങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 22,375 രൂപയും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 20,000 രൂപയുംവരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഡിഗ്രി പ്രൊഫഷണൽ കാസ്സുകൾ വരെ …

Read More »

കേന്ദ്രന്യൂനപക്ഷം(ധനസഹായം)

A. നയി റോഷ്നി ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിലെ വനിതകളിൽ നേതൃത്വവാസന വളർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് നയി റോഷ്നി. ഇത് സ്ത്രീശാക്തീകരണ പദ്ധതിയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ വനിതകളിൽ ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനങ്ങൾ, ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടാനും കഴിവുകൾ വളർത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ധനസഹായം നൽകുന്നത്.  B. ഹമാരി ദാരോഹർ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ മഹത്തായ പൗരാണികതയും സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു …

Read More »