Monthly Archives: February 2024

സ്നേഹപൂർവ്വം 2024

മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ മരിച്ചുപോവുകയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയാൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികളെ സ്വഭവനങ്ങളിൽ /ബന്ധുഭവനങ്ങളിൽ താമസിപ്പിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രതിമാസ ധനസഹായമാണിത്. 5 വയസ്സിൽ താഴെയും / മുതൽ 5-ാം ക്ളാസ്സുവരെ പഠിക്കുന്നവർക്കും പ്രതിമാസം 300 രൂപയും 6 മുതൽ 10-ാം ക്ളാസ്സുവരെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 500 രൂപയും, 11, 12 ക്ളാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 750 …

Read More »

എയർപോർട്‌സ് അതോറിറ്റി: 490 ജൂനിയർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്

ഡൽഹി എയർപോർട്‌സ് അതോ റിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിൽ 490 ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്. ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ മേയ് 1 വരെ ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഒഴിവുള്ള വിഭാഗം, യോഗ്യത: ആർക്കിടെക്‌ചർ: ബി.ആർക്, കൗൺ സിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്‌ചർ റജിസ്ട്രേ ഷൻ. എൻജിനീയറിങ്-സിവിൽ: ബിഇ/ ബി ടെക് (സിവിൽ) എൻജിനീയറിങ്-ഇലക്ട്രിക്കൽ: ബിഇ/ ബിടെക് (ഇലക്ട്രിക്കൽ) ഇലക്ട്രോണിക്സസ്: ബിഇ/ ബിടെക് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ടെലികമ്യൂണിക്കേ ഷൻസ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിത് സ്പെഷ ലൈസേഷൻ …

Read More »

സെയിൽ: 314 ടെക്നിഷ്യൻ

സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിനു കീ ഴിലെ വിവിധ സ്‌റ്റീൽ പ്ലാൻ്റുകളിലായി 314 ഓപ്പറേറ്റർ കം ടെക്‌നിഷ്യൻ ട്രെയിനി ഒഴിവ്. മാർച്ച് 18 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. www.sail.co.in ട്രേഡുകൾ: മെറ്റലർജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനി ക്കൽ, ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ, സിവിൽ, കെമിക്കൽ, സിറാമിക്, ഇലകട്രോണിക്‌സ്, കപ്യൂട്ടർ/ഐടി, ഡ്രാ ഫ്റ്റ്സ്‌മാൻ. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ 3 വർഷ ഫുൾടൈം ഡിപ്ലോമ. ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്‌മാൻ തസ്‌തി കയിലേക്ക് ഒരു വർഷ പരിചയംകൂടി …

Read More »

സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ 3000 അപ്രന്റിസ്

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യിൽ ബിരുദധാരികൾ ക്ക് 3000 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. കേരളത്തിൽ 87 ഒഴിവുണ്ട്. മാർച്ച് 6 വരെ ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. www.centralbankofindia.co.in അപ്രന്റിസ് ആക്ട് 1961 പ്രകാരം ഒരു വർഷമാണു പരിശീലനം. അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പോർട്ടലായ www.nats.education.gov.in റജിസ്റ്റ‌ർ ചെയ്യണം. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം (45), കൊച്ചി (42) റീജനുകളിലായാണ് അവസരം. യോഗ്യത: ബിരുദം. യോഗ്യത 2020 മാർച്ച് 31 നു ശേഷം നേടിയ താകണം. സ്‌കൂൾ …

Read More »

നേവിയിൽ 254 ഓഫിസർ

ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്‌, എജ്യു ക്കേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ ബ്രാ ഞ്ചുകളിൽ 254 ഷോർട് സർവീ സ് കമ്മിഷൻ ഒഴിവ്. അവിവാ ഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്കും പു രുഷൻമാർക്കുമാണ് അവസരം. അപേക്ഷ മാർച്ച് 10 വരെ. www.joinindiannavy.gov.in ജനറൽ സർവീസ്, പൈലറ്റ്, നേവൽ എയർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫിസർ, എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, നേവൽ ആർമമെൻ്റ് ഇൻസ്പെ ക്‌ടറേറ്റ് കേഡർ വിഭാഗങ്ങളി ലായി ബിഇ/ ബിടെക് ബിരുദ ധാരികൾക്കാണ് പ്രധാനമായും അവസരം. എംബിഎ, …

Read More »

എസ്‌ബിഐ 130 ഓഫീസർ

എസ്‌ബിഐ 130 ഓഫീസർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ വി ഭാഗങ്ങളിൽ 130 ഒഴിവ്. മാർച്ച് 04 വരെ ഓൺലൈനായി അ പേക്ഷിക്കാം. ഡെപ്യൂട്ടി മാ നേജർ (സെക്യൂരിറ്റി അനലി സ്റ്റ്) തസ്‌തികയിൽ 51 ഒഴിവും മാനേജർ (ക്രെഡിറ്റ് അനലി സ്റ്റ്) തസ്‌തികയിൽ 50 ഒഴിവും അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജർ (സെ ക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ്) തസ്‌തി കയിൽ 23 ഒഴിവുകളുമുണ്ട്. യോഗ്യത, തെരഞ്ഞെടുപ്പുരീ തി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വെ …

Read More »

ശിപായി-ഫാർമ

ശിപായി-ഫാർമ കരസേനയിൽ ശിപായി ഫാർമ തസ്‌തി കയിൽ അവസരം. കേരളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽനി ന്നുള്ള പുരുഷൻമാർക്ക് അപേക്ഷി ക്കാം. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ മാർ ച്ച് 22 വരെ. പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ. റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റാലി തീയതി പിന്നീട് അറി യിക്കും. യോഗ്യത: പ്ലസ് ടു ജയം / തത്തുല്യവും 55% മാർക്കോടെ ഫാർമസി ഡിപ്ലോമ യും. സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ അ ല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസി കൗൺസിൽ …

Read More »

നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്റ്

നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്റ് കരസേനയിൽ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റാ കാൻ അപേക്ഷിക്കാം. സോൾജ്യർ ടെ ക്‌നിക്കൽ (നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്) ത സ്‌തികയിലാണു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേര ളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ്, മാഹി എന്നി വിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പുരുഷൻമാർക്കാ ണ് അവസരം. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേ ഷൻ മാർച്ച് 22 വരെ. എഴുത്തുപരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 22 മുതൽ, റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് റാലി തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബ യോളജി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ച് 50% …

Read More »

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല നം. ഫെബ്രുവരി 27 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷി ക്കാം. മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്‌ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലു ള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന. വിഭാഗം: ഗ്രാഡ്വേറ്റ് അപ്രൻ്റിസ് (മൈനിംഗ്-200, ഇല ക്ട്രിക്കൽ-50, മെക്കാനിക്കൽ-50, സിവിൽ 30, ഇലക്ട്രോ ണിക്‌സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ-20). യോ ഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നാലു വർഷ ബിരു Bo. വിഭാഗം: ടെക്നീഷൻ …

Read More »

സിവിൽ സർവീസ്-2024 , 1056 ഒഴിവ്

ഈ വർഷത്തെ സിവിൽ സർവീ സസ് പരീക്ഷ (യുപിഎസ്‌സി) യ്ക്കു യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീ സ് കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം പ്ര സിദ്ധീകരിച്ചു. മാർച്ച് 05 വരെ ഓ ൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഐഎഎസ്, ഐഎഫ്എസ്, ഐ പിഎസ് തുടങ്ങി 21 വിഭാഗങ്ങളി ലായി നിലവിൽ 1056 ഒഴിവുണ്ട്. ഭി ന്നശേഷിക്കാർക്കു 40 ഒഴിവ്. ഒഴി വുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വ രാം. മേയ് 26നാണു പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ. യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷ …

Read More »