ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപക ഒഴിവ്

കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക് മുഖേന ഒമാ നിലെ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളി ൽ 10 ഒഴിവ്. ബയോഡേറ്റ teachers@odepc.in എന്ന ഇ-മെയിലിൽ ജനുവരി 20നകം അയയ്ക്കണം.

തസ്തിക, യോഗ്യത

കിൻഡർഗാർട്ടൻ ടീച്ചർ: ബിരുദം, മോണ്ടിസോറി ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ്. ഇംഗ്ലീഷ്, സയൻസ്, ഫി സിക്സ്, കെമിസ്‌ട്രി, കണക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ

സർക്കാർ

പ്രൈമറി/സെക്കൻ ഡ റി ടീച്ചർ: അതതു വിഷ യങ്ങളിൽ ബിരുദം/ പി ജി + ബിഎഡ്.

ഐസിടി: കംപ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പിജി +എച്ച്ടി എംഎൽ സിഎസ്എ സ്, പൈത്തൺ, എംഎ സ് ഓഫീസ്, ജി സ്വീറ്റ് പ്രാവീണ്യം.

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേ ഷൻ ടീച്ചർ (സ്ത്രീ): ഫി സിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷ നിൽ ബിരുദം. വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ

സ്ത്രീ): പിജി+ബി എഡ്

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അ സിസ്റ്റന്റ് (സ്ത്രീ) ബിരു ദം+ എംഎസ് ഓഫീസ്, ജി സ്വീറ്റ് എന്നിവയിൽ പ്രാവീണ്യം. സിബിഎ സ്ഇ/ഐ സി എ സ് ഇ സ്‌കൂളിൽ 3 വർഷ പരി ചയം വേണം. പ്രായം: 40ൽ താഴെ.

ശമ്പളം: ടീച്ചർ (400-450 ഒ മാൻ റിയാൽ); വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ (600-700 ഒ മാൻ റിയാൽ).

www.odepc.kerala.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.