യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യയിൽ 250 അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ  ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ ജനറലിസ്‌റ്റ് വിഭാഗത്തിൽ 250 അഡ്മിനിസ് ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ (സ്കെ യിൽ-1) ഒഴിവിലേക്ക് 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

www.uiic.co.in

യോഗ്യത: 60% മാർക്കോടെ ഏതെങ്കി ലും ബിരുദം; പട്ടികവിഭാഗത്തിന് 55%. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്‌ഞാനം വേണം.

പ്രായം: 21-30 (കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 31 അടിസ്‌ഥാനമാക്കി). അർഹർക്ക് ചട്ടപ്രകാ രം ഇളവ്

ശമ്പളം;50,925-96,765 രൂപ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ അടുത്തമാസം. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ട യം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നി

വിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമുണ്ട്.

* അപേക്ഷാഫീസ്: 1000 രൂപ. പട്ടികവിഭാ ഗം, അംഗപരിമിതർ, ജനറൽ ഇൻഷുറൻ സ് കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് 250 രൂപ. ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം.

About Carp

Check Also

റൈറ്റ്സിൽ ഒഴിവ്

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാ പനമായ ഹരിയാനയിലെ റൈറ്റ്സ് (RITES) ലിമി റ്റഡിൽ 93 ഒഴിവ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ജൂലൈ 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.