ഡൽഹി സർക്കാരിൽ 8571 ഒഴിവ്

ഡൽഹി സർക്കാരിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 8571 ഒഴിവിലേക്ക് സം സ്‌ഥാന സബോർഡി നേറ്റ് സർവീസസ് സില ക്‌ഷൻ ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

5118 അധ്യാപകർ: അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 8 – മാർച്ച് 8

1896 മറ്റ് ഒഴിവുകൾ: അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 13 – മാർച്ച് 13

990 അസിസ്‌റ്റന്റ്: അപേ ക്ഷ ജനുവരി 18-ഫെബ്രുവ 18

567 മൾട്ടിടാസ്‌കിങ് സ്റ്റ‌ാഫ്: അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 8 – മാർച്ച് 8 യോഗ്യത ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശവിവരങ്ങൾ

https:// dsssbonline.nic.in

https:// dsssb.delhi.gov.in  വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.