ഐഐഎം കോഴിക്കോട്: 18 അധ്യാപക ഒഴിവ്

കോഴിക്കോട് ഐ ഐ എമ്മിൽ അസോഷ്യേറ്റ്/ അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പ്രഫസറുടെ 18 ഒഴിവ്. റഗുലർ നിയമനം. ഫെബ്രുവരി 29 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. www.iimk.ac.in

ഒഴിവുളള വിഷയങ്ങൾ: ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടിങ് & കൺട്രോൾ, ഇക്കണോമിക്സ്, ഹ്യു മാനിറ്റീസ് & ലിബറൽ ആർട്‌സ് ഇൻ മാനേ ജ്‌മെന്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്‌റ്റംസ്, ഓർഗ നൈസേഷനൽ ബിഹേവിയർ & എച്ച്ആർ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെതേഡ്‌സ് & ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്‌മെന്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്‌മെന്റ്

■ യോഗ്യത: പി എച്ച് ഡി / തത്തുല്യം, 36 വർഷ പരിചയം

About Carp

Check Also

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *