എ.പി.ജെ അബ്ദുൾകലാം സ്കോളർഷിപ്പ്

സർക്കാർ എയ്ഡഡ്/സർക്കാർ അംഗീ കൃത സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നി ക്കുകളിൽ മൂന്നു വർഷ ഡി പ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠി ക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാ ഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് എ.പി.ജെ.അബ്ദുൽ കലാം സ് കോളർഷിപ്പ് 2023-24 ന് അപേ ക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരും കേന്ദ്രസർക്കാർ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി അംഗീകരിച്ച സമുദായത്തിൽ പെട്ട മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, സിഖ്, ബുദ്ധ, പാഴ്സി, ജൈന എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടതുമായ വി ദ്യാർഥികൾക്കാണ് സ്കോളർ ഷിപ്പിന് ആർഹത. 6000 രൂപ യാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് തുക യായി അനുവദിക്കുന്നത്. സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്വാശ്രയ പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ മെറിറ്റ് സിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി യ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. ബി.പി.എൽ അപേക്ഷകരുടെ അഭാവത്തി ൽ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിലെ 8 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള എ.പി.എൽ വിഭാഗത്തെയും പരിഗണിക്കും. രണ്ടാം വർഷ ക്കാരേയും മുന്നാം വർഷ ക്കാരേയും സ്കോളർഷിപ്പി നായി പരിഗണിക്കുന്നതാ ണ്. ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ സ് കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയു ള്ളു. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിച്ച് ലഭി ച്ചവർ ഈ വർഷം അപേക്ഷ ക്കേണ്ടതില്ല.

30% സ്കോളർഷിപ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിതശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തപക്ഷം അർഹരായ ആൺകുട്ടികളേയും പരിഗനിക്കും. വിദ്യാർഥികളെതിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കുടും ബവാർഷിക വരുമാനത്തിന്റെ യും മാർക്കിന്റെയും അടി സ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും.മാന ദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം 1365 ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥിക ളെയാണ് ജനസംഖ്യാനുപാതി കമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപേക്ഷകർക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഷെ ഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ സ്വന്തം പേ രിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്ക mo. scholarship.-minort iywelfare.kerala.gov.in/ dmw_ma/dmw_ind.php എന്ന ലിങ്ക് മുഖേന നേരിട്ടോ mojalos wwwminortiy- welfare. kerala.gov.in

എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ സ് കോളർഷിപ്പ് മെ ലിങ്ക് മു ഖേനയോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 25. കൂടുതൽ വി വരങ്ങൾക്ക്: 0471 2300524

About Carp

Check Also

ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുളള മദർ തെരേസ സ്കോളർഷിപ്പ് 2023 – 24

ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുളള മദർ തെരേസ സ്കോളർഷിപ്പ് 2023 – 24 അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു വിജ്ഞാപനം സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് …

Leave a Reply

Your email address will not be published.