എയിംസ് 877 ഒഴിവ്

റായ്ബറേലി: 149

ഉത്തർപ്രദേശ് റായ്ബറേലിയിലെ എയിം സിൽ 149 ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. ഒ ക്ടോബർ 16 വരെ ഓൺലൈനായി അപേ ക്ഷിക്കാം.

www.aiimsrbl.edu.in
കല്യാണി:133

ബംഗാൾ കല്യാണിയിലെ എയിംസിൽ 133 ഒഴിവ് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം, ഓൺലൈനാ യി അപേക്ഷിക്കണം.

www.aiimskalyani.edu.in

ജോർ: 105

രാജസ്ഥാൻ ജോധ്പുരിലെ എയിംസിൽ 105 നോൺ ഫാക്കൽറ്റി ഒഴിവ്. ഓൺലൈനാ യി അപേക്ഷിക്കണം.

www.aiimsjodhpur.edu.in

ഭട്ടിൻഡ്: 89

പഞ്ചാബ് ഭട്ടിൻഡയിലെ എയിംസിൽ 89 ഫാക്കൽറ്റി (ഗ്രൂപ്പ് എ) ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള നി യമനം. ഒക്ടോബർ ആറു വരെ ഓൺലൈ നായി അപേക്ഷിക്കാം. തസ്തികകൾ: പ ഫസർ (23), അഡീഷനൽ പ്രഫസർ (9), അസോസിയേറ്റ് പ്രഫസർ (25), അസിസ്റ്റ ന്റ് പ്രഫസർ (32 ഒഴിവ്); യോഗ്യത: എംഡി എഎസ്/ഡിഎം/എംസിഎച്ച് പിഎച്ച്ഡി. പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം.
www.aiimsbathinda.edu.in

ഗൊരഖ്പുർ: 137

ഉത്തർപ്രദേശ് ഗൊരഖ്പുരി ലെ എയിംസിൽ 137 സീനിയ ർ റെസിഡന്റ് (നോൺ അക്കാ ദമിക്) ഒഴിവ്

ഒക്ടോബർ 10 വരെ അപേക്ഷി ക്കാം. യോഗ്യത: എംഡി എ.എ സ്/ഡിഎൻബിഎംഡിഎസ്/ഡി എം/എംസിഎച്ച് പിഎച്ച്ഡി, പാ o: 45,

www.aiimsgorakhpur.edu.in

റായ്പുർ: 98

ഛത്തിസ്ഗഡ്, റായ്പൂരിലെ എയിംസിൽ 98 സീനിയർ റെസിഡന്റു (നോൺ അക്കാദമി ക്) ഒഴിവ്, സെപ്റ്റംബർ 29 വരെ അപേക്ഷി ക്കാം. യോഗ്യത: എംഡി എഎസ്/ഡിഎൻ ബി/ഡിപ്ലോമ/എംഡിഎസ്; പ്രായം: 45. ശ മ്പളം: 67,700,

www.aiimsraipur.edu.in

പാറ്റ്ന: 93

ബിഹാർ പാറ്റ്നയിലെ എയിംസിൽ 93 ഫാക്കൽറ്റി ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. യോ ഗ്യത: എംഡി/എഎസ്എംസിഎച്ച് ഡി എം ഡോക്ടറൽ ബിരുദം. പ്രവൃത്തി പരിചയവും വേണം.

www.aiimspatna.edu.ഇൻ
രാജ്കോട്ട് 73

രാജകോട്ടിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ ഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസി

ൽ 73 സീനിയർ റെസിഡന്റ് (നോൺ അക്കാ ദമിക്) ഒഴിവ് ഒക്ടോബർ മൂന്നുവരെ അപേ ക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത: എംബിബിഎസ്/ബി ഡിഎസ്/എംഎസ്സി/എംഡിഎംഎസ് എംഡിഎസ്/ഡിഎം എംസിഎച്ച് ഡിഎൻ ബി/പിഎച്ച്ഡി. പ്രായപരിധി: 45. www.aiimsrajkot.edu.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.