എച്ച്എഎലിൽ 324 അപ്രന്റിസ്

ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റിഡിന്റെ ഹൈദരാബാദ് ഏവിയോണിക്സ‌സ് ഡിവിഷനിലെ :

ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡവലപ്‌മെ ന്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ അപ്രൻ്റിസ് : അവസരം. ഒരു വർഷമാണു പരി ശീലനം.

200 ഐടിഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റ്റിസ്

ട്രേഡുകൾ:

ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്, ഫി റ്റർ, ഇലക്ട്രി ഷ്യൻ, മെഷിനി സ്‌റ്റ്, ടേണർ, വെൽഡർ, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻ ഡ് എസി, സിഒപിഎ, പ്ലമർ, പെയിന്റർ, ഡീസൽ മെക്കാനിക്, :

മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക്, : ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മ‌ാൻ സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ .

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ ജയം.

. റ്റൈപൻഡ്: അപ്രന്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം.

* ഇന്റർവ്യൂ: മേയ് 20, 21, 22 തീയതികളിൽ ഹൈദരാബാദിൽ. :

124 നോൺ ഐടിഐ അപ്രന്റിസ്

തസ്തിക, വിഭാഗം, യോഗ്യത: . എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സി: വിൽ, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്,

എയ്റോനോട്ടിക്കൽ): ബന്ധപ്പെ ട്ട വിഭാഗത്തിൽ എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം.

ടെക്നിഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്ര ന്റിസ് (ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻ ഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, മെക്കാനി ക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സിവിൽ, കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമേഴ്സ്യൽ ആൻഡ് കംപ്യൂട്ടർ പ്രാക്ടീസ്, ഫാർമസി, മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്‌നിഷ്യൻ): ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ ഡിപ്ലോമ.

ജനറൽ സ്ട്രീം ഗ്രാറ്റ് അപ്ര ന്റിസ് (ബികോം, ബിഎസ്‌സി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ബിഎസ്‌സി കെമിസ്ട്രി, ബിഎസ്‌സി കംപ്യൂ ട്ടേഴ്സ്): ബന്ധപ്പെട്ട ബിരുദം.

* റ്റൈപൻഡ്: അപ്രന്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം.

* ഇന്റർവ്യൂ: മേയ് 23, 24 തീയതികളിൽ

ഹൈദരാബാദിൽ. www.hal-india.co.in

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.