യുഎഇയിൽ 100 സെക്യൂരിറ്റി

 

► നിയമനം ഒഡെപെക് മുഖേന

ഡെപെക് മു ഖേന യുഎഇ യിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർ ഡ് നിയമനം. 100 ഒഴി വ്. പുരുഷൻമാർക്കാ ണ് അവസരം.

. യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്, ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രാവീണ്യം, ആർമി/ പൊലീസ്/സെക്യൂരിറ്റി ജോലിയിൽ 2 വർഷ പരിചയം, ഉയരം 5’7”
പ്രായം: 25-40.

. ശമ്പളം: 2262 ദിർഹം

സിവിയും പാസ്പോർട് കോപ്പിയും ഏപ്രിൽ 25 വരെ jobs@odepc.in എന്ന ഇമെയിലിൽ അയയ്ക്കാം.

www.odepc.kerala.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.