റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്റർ: 41 ഒഴിവ്

ഹൈദരാബാദിലെ നാഷനൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്ററിൽ 41 ഒഴിവ്. അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 വരെ . www.nrsc.gov.in

തസ്തികകൾ: സയന്റി സ്റ്റ് എൻജിനീയർ (അഗ്രികൾചർ, ഫോറ സ്ട്രി & ഇക്കോളജി, ജി യോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, ജിയോളജി, ജിയോഫിസി ക്സ്, സോയിൽ സയൻ സ്, അർബൻ സ്റ്റഡീസ്, വാട്ടർ റിസോഴ്സസ്), മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ, നഴ്‌സ്, ലൈബ്രറി അസി സെന്റ്.

About Carp

Check Also

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *