റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്റർ: 41 ഒഴിവ്

ഹൈദരാബാദിലെ നാഷനൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെന്ററിൽ 41 ഒഴിവ്. അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി 12 വരെ . www.nrsc.gov.in

തസ്തികകൾ: സയന്റി സ്റ്റ് എൻജിനീയർ (അഗ്രികൾചർ, ഫോറ സ്ട്രി & ഇക്കോളജി, ജി യോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, ജിയോളജി, ജിയോഫിസി ക്സ്, സോയിൽ സയൻ സ്, അർബൻ സ്റ്റഡീസ്, വാട്ടർ റിസോഴ്സസ്), മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ, നഴ്‌സ്, ലൈബ്രറി അസി സെന്റ്.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.