ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി അപേക്ഷിക്കാം. 90 ഒഴിവ്. അവിവാഹിതരായ ആൺകുട്ടികൾ ക്കാണ് അവസരം..

. യോഗ്യത: ഫിസിക്സ്, കെമിസ്

ട്രി, മാത്‌സ് പഠിച്ച് 60% മാർക്കോടെ 12-ാം ക്ലാസ് ജയം. ജെഇഇ മെയിൻ 2024 എഴുതിയിരിക്കണം. 2005 ജൂ ലൈ രണ്ട്- 2008 ജൂലൈ ഒന്ന് കാ ലയളവിൽ ജനിച്ചവരുമാകണം.

* പരിശീലനം: 4 വർഷം പൂർത്തി യാക്കുന്നവർക്ക് എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം ലഭിക്കും. പരിശീലനശേ ഷം ലഫ്റ്റ്നന്റ്റ് റാങ്കിൽ നിയമനം.

. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഷോർട് ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ എസ്എസ്‌ബി ഇൻ്റർവ്യൂവിനു ക്ഷണിക്കും. വൈദ്യപരിശോധനയും ഉണ്ടാ www.joinindianarmy.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺ ലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.