എയർപോർട്‌സ് അതോറിറ്റി: 490 ജൂനിയർ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്

ഡൽഹി എയർപോർട്‌സ് അതോ റിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിൽ 490 ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഴിവ്. ഏപ്രിൽ 2 മുതൽ മേയ് 1 വരെ ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഒഴിവുള്ള വിഭാഗം, യോഗ്യത:

ആർക്കിടെക്‌ചർ: ബി.ആർക്, കൗൺ സിൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്‌ചർ റജിസ്ട്രേ ഷൻ.

എൻജിനീയറിങ്-സിവിൽ: ബിഇ/ ബി ടെക് (സിവിൽ)

എൻജിനീയറിങ്-ഇലക്ട്രിക്കൽ: ബിഇ/ ബിടെക് (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

ഇലക്ട്രോണിക്സസ്: ബിഇ/ ബിടെക് (ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ടെലികമ്യൂണിക്കേ ഷൻസ്/ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിത് സ്പെഷ

ലൈസേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ്).

ഐടി: ബിഇ/ ബിടെക് (കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്/ ഐടി/ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്), അല്ലെങ്കിൽ എംസിഎ.

അപേക്ഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഗേറ്റ് 2024 യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

പ്രായപരിധി: 27. അർഹർക്ക് ഇളവ്.
ശമ്പളം: ₹40,000-₹1,40,000

ഫീസ്: 300 രൂപ. ഓൺലൈനായി അട യ്ക്കണം. പട്ടികവിഭാഗം, ഭിന്നശേഷി ക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, എയർപോർട് അതോ റിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷ അപ ന്റിസ്ഷിപ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ അപ്രൻ്റിസുകൾ എന്നിവർക്ക് ഫീസില്ല. www.aai.aero

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.