സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ 3000 അപ്രന്റിസ്

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ യിൽ ബിരുദധാരികൾ ക്ക് 3000 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. കേരളത്തിൽ 87 ഒഴിവുണ്ട്. മാർച്ച് 6 വരെ ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

www.centralbankofindia.co.in അപ്രന്റിസ് ആക്ട് 1961 പ്രകാരം ഒരു വർഷമാണു പരിശീലനം.

അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പോർട്ടലായ www.nats.education.gov.in റജിസ്റ്റ‌ർ ചെയ്യണം. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം (45), കൊച്ചി (42) റീജനുകളിലായാണ് അവസരം.

യോഗ്യത: ബിരുദം. യോഗ്യത

2020 മാർച്ച് 31 നു ശേഷം നേടിയ താകണം. സ്‌കൂൾ / കോളജ് തല ത്തിൽ പ്രാദേശികഭാഷ പഠിച്ചെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജ രാക്കണം. യോഗ്യതാനന്തര പരിശീലനം/ജോലിപരിചയം നേടി യവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ട. 2024 മാർച്ച് 31 അടിസ്ഥാ നമാക്കി യോഗ്യത കണ ക്കാക്കും.

ജനനം: 1996 ഏപ്രിൽ 1

– 2004 മാർച്ച് 31. പട്ടികവിഭാഗ ക്കാർക്ക് 5 വർഷം ഇളവ്. മറ്റു പി ന്നാക്കവിഭാഗക്കാർക്കു മൂന്നും ഭിന്ന ശേഷിക്കാർക്കു പത്തും വർഷം ഇള വ്. വിധവകൾക്കും വിവാഹമോച നം നേടിയ വനിതകൾക്കും 35 വയ സ്സുവരെ അപേക്ഷിക്കാം.

സ്‌റ്റൈപൻഡ്: 15,000 രൂപ (മെ

ട്രോ, അർബൻ, റൂറൽ/സെമി അർ ബൻ ശാഖകളിൽ).

ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ: മാർച്ച് 10.

അപേക്ഷാഫീസ്: 800 രൂപ (പട്ടി കവിഭാഗം/വനിത/ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 600 രൂപ, ഭിന്നശേ ഷിക്കാർക്കു 400 രൂപ). ഓൺലൈ നായി ഫീസ് അടയ്ക്കാം

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.