യുപി മെഡിക്കൽ വാഴ്സിറ്റിയിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ആകാം, 220 ഒഴിവുകൾ

ഉത്തർപ്രദേശ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ 220 സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഒഴിവ്. ഒാൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

യോഗ്യത: ബിഎസ്‌സി (Hons) നഴ്സിങ്/ബിഎസ്‌സി നഴ്സിങ്/ബിഎസ്‌സി (പോസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)/പോസ്റ്റ് ബേസിക്

ബിഎസ്‌സി നഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നഴ്സിങ് മിഡ്‌വൈഫറി ഡിപ്ലോമ, 2 വർഷ പരിചയം.

സ്റ്റേറ്റ്/ഇന്ത്യൻ നഴ്സിങ് കൗൺസിലിൽ നഴ്സ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈഫ് ആയി റജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. ശമ്പളം: 44,900–1,42,400. വിവരങ്ങൾ www.upums.ac.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.