റെയിൽവേയിൽ സ്‌കൗട്‌സ് ക്വാട്ട, റൈറ്റ്സിൽ അസി. മാനേജർ

സതേൺ റെയിൽവേയുടെ വിവിധ ഡിവിഷനുകളിലും ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയി ലും സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സ് ക്വാട്ടയിൽ 17 ഒഴിവ്. ലെവൽ-1, ലെവൽ 2 തസ്‌തികകളാണ്. തിരുവന ന്തപുരം, പാലക്കാട്,ചെന്നൈ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, മധുര, സേലം എന്നീ ഡിവിഷ നുകളിലാണ് അവസരം. ഫെബ്രുവരി 20 വരെ ഓ ൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

www.rrcmas.in

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തികീഴിൽ ഗുഡ്‌ഗാവിലെ റൈറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ 28 അ സിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ഒഴിവ്. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷി ക്കണം. ഒഴിവുള്ള വിഭാഗ ങ്ങൾ: ഫിനാൻസ്, ജിയോ ടെക്നിക്കൽ, സ്ട്രക്‌ചറൽ എൻജിനിയറിംഗ്, അർബൻ

എൻജിനിയറിംഗ്, ഇലക്ട്രി ക്കൽ, എസ് ആൻഡ് ടി, ഇ ക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സിവിൽ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെ ബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

www.rites.com

About Carp

Check Also

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *