ഓയിൽ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ 102 ഒഴിവ്

ഓയിൽ ഇന്ത്യ ഓഎ, ബി, സി തസ്തികകളിലാ യി 102 ഒഴിവ്. ജനുവരി 29 വരെ ഓ ൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. തസ്ത‌ികകൾ (ഒഴിവ്): സീനിയർ ഓഫീസർ-മെക്കാനിക്കൽ (41), സീ നിയർ ഓഫീസർ-ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി (11), സീനിയർ അക്കൗ ണ്ട്സ് ഓഫീസർ/സീനിയർ ഇ ന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ (11), സീനിയർ ഓ ഫീസർ-ഇലക്ട്രിക്കൽ (10), സീനി യർ ഓഫീസർ ഇലക്ട്രോണിക‌് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ (6), സീ നിയർ ഓഫീസർ/പെട്രോളിയം (5), സീനിയർ ഓഫീസർ ഇൻഫർമേഷ ൻ ടെക്നോളജി (3), സീനിയർ ജി യോളജിസ്റ്റ് (3), സീനിയർ ഓഫിസ ർഎച്ച് ആർ (3), സൂപണ്ടിംഗ് എൻജി നീയർ എൻവയൺമെന്റ് (2), സീനി യർ ഓഫീസർ കെമിക്കൽ (2), സീ നിയർ ഓഫീസർ -എച്ച്എസ്ഇ (2), സൂപ്രണ്ടിംഗ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ -ഓർത്തോപീഡിക്സ് (1), സൂപ്ര ണ്ടിംഗ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ-റേഡി യോളജി (1), കോൺഫിഡൻഷൽ സെക്രട്ടറി (1). കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ.

https://oil-india.com

About Carp

Check Also

റൈറ്റ്സിൽ ഒഴിവ്

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാ പനമായ ഹരിയാനയിലെ റൈറ്റ്സ് (RITES) ലിമി റ്റഡിൽ 93 ഒഴിവ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ജൂലൈ 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.