ഡിആർഡിഒ: 127 അപ്രൻ്റിസ്

ഡി ആർഡിഒയുടെ

ലെ കാഞ്ചൻബാഗ് ഡിഫൻ സ് മെറ്റലർജിക്കൽ റിസർച് ലബോറട്ടറിയിൽ 127 അപ്ര ന്റീസ് അവസരം.

ഒരു വർഷ പരിശീലനം. ഈമാസം 31 വരെ ഓൺ ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

. വിഭാഗം: ഫിറ്റർ, ടർണർ,

മെഷിനിസ്റ്റ്, വെൽഡർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഇലക്ട്രോ ണിക്‌സ്, കംപ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേ റ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് അസിസ്‌റ്റൻ്റ്, കാർപെൻ്റർ, ബുക്ക് ബൈൻ്റർ

.. യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട

ട്രേഡിൽ ഐടിഐ ജയം.

www.drdo.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.