സശസ്ത്ര സീമാബലിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിനു കീ ഴിലുള്ള സശസ്ത്ര സീമാബലിൽ കോ ൺസ്റ്റബിൾ (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി) തസ്തി കയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കാ യികതാരങ്ങൾക്കാണ് അവസരം. 272 ഒഴിവാണുള്ളത്. വനിതകൾക്കും അ പേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ ഓൺലൈനാ യി സമർപ്പിക്കണം. സ്വീകരിക്കുന്ന അ വസാന തീയതി നവംബർ 19. യോഗ്യ ത: പത്താം ക്ലാസ് തത്തുല്യം. പ്രായം: 18-23 വയസ്. (അർഹർക്ക് ഇളവ്). www.ssbrectt.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.