കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ അവസരം

കൊച്ചിൽ എന്റർനാഷ നൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിലെ (സിയാൽ) ജനറൽ മാനേ ജർ (കമേഴ്സ്യൽ), ഡപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ (സിവിൽ/എച്ച്ആർ / സെക്രട്ടേറിയൽ), ജൂ നിയർ മാനേജർ (പിആർ / എച്ച്ആർ / ഫിനാൻസ്) തസ്‌തികകളിലേക്ക് 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.cial.aero

About Carp

Check Also

കേരള ബാങ്കിൽ 479 ഒഴിവ്

കേരള ബാങ്കിൽക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ, ഓഫി സ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്ത‌ികകളിൽ പിഎസ്‌സി വിജ്‌ഞാപനം പ്രസി ദ്ധീകരിച്ചു. 230 ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ ഒഴിവും …

Leave a Reply

Your email address will not be published.