കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ അവസരം

കൊച്ചിൽ എന്റർനാഷ നൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിലെ (സിയാൽ) ജനറൽ മാനേ ജർ (കമേഴ്സ്യൽ), ഡപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ, സീനിയർ മാനേജർ (സിവിൽ/എച്ച്ആർ / സെക്രട്ടേറിയൽ), ജൂ നിയർ മാനേജർ (പിആർ / എച്ച്ആർ / ഫിനാൻസ്) തസ്‌തികകളിലേക്ക് 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.cial.aero

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.