റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറിയിൽ 550 അപ്രന്റ്റിസ്

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയ ത്തിനു കീഴിലെ കപൂർത്തല റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ട‌റിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ 550 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. അപേക്ഷ ഏപ്രിൽ 9 വരെ.

* ട്രേഡുകൾ: ഫിറ്റർ, വെൽ ഡർ (ജി& ഇ), മെഷിനിസ്റ്റ്, പെയിന്റർ (ജി), കാർപെന്റർ, ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, എസി & റഫ്രി ജറേഷൻ മെക്കാനിക്.

– യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ പത്താം ക്ലാസ് ജയം/ തത്തുല്യം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ നാഷനൽ കൗൺ സിൽ ഫോർ വൊക്കേഷനൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽനിന്നു ള്ള നാഷനൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

പ്രായം: 15 -24. അർഹർക്ക് ഇളവ്.

1. അപേക്ഷാ ഫീസ്: 100 രൂപ. ഓൺലൈനായി അട യ്ക്കാം. എസ്സി/എസ്‌ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, സ്ത്രീ കൾ എന്നിവർക്കു ഫീസില്ല.

www.rcf.indianrailways.gov.in

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.