പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽ 1025 ഓഫിസർ

പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്കിൽ വിവിധ സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഓഫിസർ തസ്‌തികക ളിലായി 1025 ഒഴിവ്. ഫെബ്രുവരി 25 വരെ ഓൺലൈനിൽ  (www.pnbindia.in )  അപേക്ഷിക്കാം.

ഓഫിസർ-ക്രെഡിറ്റ് തസ്‌തിക യിലേക്ക് സിഎ അല്ലെങ്കിൽ സി എംഎ അല്ലെങ്കിൽ സിഎഫ്എ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ ലൈസേഷനോടെ എംബിഎ /പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്‌മെൻ്റ്/ തത്തുല്യം (60 % മാർക്കോടെ)

എന്നീ യോഗ്യത കളുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബാങ്ക്/ ധനകാ ര്യ സ്‌ഥാപനങ്ങ ളിലെ ജോലിപ രിചയം അഭികാമ്യം

പ്രായം: 21-28

ശമ്പളം:36,000-63,840

. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇൻ്റർവ്യൂ മു ഖേന. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിട ങ്ങളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രമുണ്ട്.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.