ജർമനിയിൽ 300 നഴ്സ്

കേരള സർക്കാർ സ്‌ഥാപനമായ ഒഡെപെക് മു ഖേന ജർമനിയിലേക്കു നഴ്‌സുമാരെ നിയമിക്കുന്നു. 300 ഒഴിവ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ഫെബ്രുവരി 17നു തിരുവനന്തപുര ത്തെ ഒഡെപെക് ഓഫിസിൽ.

– യോഗ്യത: നഴ്‌സിങ്ങിൽ ബിരുദവും 2 വർഷ പരിചയവുമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി: 40. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്കു സൗ ജന്യ ജർമൻ ഭാഷാ പരിശീലനം ലഭിക്കും. നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേ യമായി സ്‌റ്റൈപെൻഡും ലഭിക്കും. www.odepc.kerala.gov.in

, 0471- 2329440/41/42/43/45; 77364 96574.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.