ലക്നൗ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് 1974 സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഒഴിവിൽ നിയമനം

ലക്നൗ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒാഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് 1974 സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് ഒഴിവിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലാണ് അവസരം. മാർച്ച് 1 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

∙യോഗ്യത: 4 വർഷ ബിഎസ്‌സി നഴ്സിങ്/2 വർഷ ബിഎസ്‌സി നഴ്സിങ് (പോസ്റ്റ് ബേസിക്), സ്റ്റേറ്റ്/ഇന്ത്യൻ നഴ്സിങ് കൗൺസിലിൽ നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈഫായി റജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നഴ്സിങ് മിഡ്‌വൈഫറിയിൽ ഡിപ്ലോമ , 2 വർഷ പരിചയം, സ്റ്റേറ്റ്/ഇന്ത്യൻ നഴ്സിങ് കൗൺസിലിൽ നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈഫായി റജിസ്ട്രേഷൻ.

∙പ്രായം: 21–40. അർഹർക്ക് ഇളവ്. 

∙ശമ്പളം: 44,900–1,42,400.

.ഫീസ്: 1180. പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്ക്: 708.

∙തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോമൺ റിക്രൂട്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് വഴി. 

 www.sgpgims.org.in 

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.