കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ 34 ഓഫിസ് അറ്റൻഡൻ്റ്

കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ 34 ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴി വ്. നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. ഇന്നു മുതൽ ജൂലൈ 2 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

റിക്രൂട്മെന്റ് നമ്പർ: 09/2024

യോഗ്യത: എസ്എ സ്‌എൽസി ജയം/ തത്തുല്യം

പ്രായം: 1988 ജനുവരി 2നും 2006 ജനുവരി 1നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം.

. ശമ്പളം: 23,000-50,200.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: എഴുത്തു പരീക്ഷയുടെയും അഭിമു ഖത്തിന്റെയും അടിസ്‌ഥാനത്തിലായിരിക്കും.

. ഫീസ്: 500 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗക്കാരും തൊഴിൽരഹി തരായ ഭിന്നശേഷിക്കാരും ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഓൺലൈനായും സിസ്‌റ്റം ജനറേറ്റഡ് ഫീ പേയ്മെ ന്റ്റ് ചലാനായും ഫീസടയ്ക്കാം.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.