കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റിൽ 600 ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്‌ടർ

കെ എസ് ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റിൽ ഡ്രൈവർ കം കണ്ടക്‌ടർ ഒഴിവിലേക്ക് 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.kcmd.in, കരാർ നിയമനം. നിലവിലെ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. 600 ഒഴിവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

– യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ് ജയം. മുപ്പതിലധികം സീറ്റുള്ള ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹന ങ്ങളിൽ 5 വർഷം ഡ്രൈവി പരിചയം. ഹെവി ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ വകുപ്പിൽനിന്നു നിശ്ചിത സമയത്തിനകം

കണ്ടക്ടർ ലൈസൻസ് നേടണം. ഇംഗ്ലിഷും മലയാളവും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം.

■പ്രായം: 24-55.

ശമ്പളം: 8 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് 715 രൂപ. അധിക മണിക്കൂറിനു 130 രൂപ. ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റും ഇൻ്റർവ്യൂവുമുണ്ട്

വനിതകൾക്കും അവസരം

കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റിൽ വനിതാ ഡ്രൈവർ കം കണ്ട ക്ടർ കരാർ ഒഴിവിലേക്കും 26 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത: പത്താം ക്ലാസ്

ജയം. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ള്ളിൽ കണ്ടക്‌ടർ ലൈസൻസ് നേടണം. പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ് പോർട് വാഹനം ഓടിക്കുന്നതി നുള്ള ആരോഗ്യം വേണം.

പ്രായപരിധി: HPV ലൈസൻ സുള്ളവർക്ക് 35; LMV ലൈസൻസുള്ളവർക്ക് 30.

About Carp

Check Also

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *