യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസിൽ അസിസ്റ്റന്റ്

യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ്. 300 ഒഴിവ്. കേരളത്തിൽ 30 ഒഴിവുക ളുണ്ട്. ജനുവരി 06 വരെ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബി രുദം, അപേക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക ഭാഷ എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും വായിക്കാ നും അറിയണം. ശമ്പളം: 22,405-62,265. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയും റീജണൽ ലാം ഗ്വേജ് ടെസ്റ്റും അടിസ്ഥാനമാക്കി. എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പു റം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമുണ്ട്. ഫീസ്:₹ 1000 (അർഹർക്ക് ഇളവ്). ഓൺലൈനായി ഫീസടയ്ക്കണം www.uiic.co.in

About Carp

Check Also

1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്ന‌ീഷൻ അപ്രന്റ്റിസ്

ബിലാസ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമാ |ത്ത് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽ ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ 1425 ഗ്രാഡ്വേറ്റ്/ടെക്നീ ഷൻ അപ്രന്റ്റിസ് ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീല …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *