ആൻഡമാനിൽ 380 അധ്യാപക ഒഴിവ്

ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നി ആകോബാർ കോബാർ ഭരണകൂട ത്തിനു കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാ സ വകുപ്പിൽ ഗ്രാജ്യേറ്റ് ട്രെയി ൻഡ് ടീച്ചർ തസ്‌തികയിൽ അ പേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ വി ഷയങ്ങളിലായി 380 ഒഴിവുകളു ണ്ട്. ഓൺലൈനായി ഡിസം ബർ 30 വരെ അപേക്ഷ സമർ പ്പിക്കാം.

(ജനറൽ -205, ഒബിസി -121, ഇഡബ്ല്യുഎസ്-38, എസ്‌ടി-16), ശമ്പളനിരക്ക്: 44,900-1,42,400 രൂ പ. ഓരോ വിഷയത്തിലും ലഭ്യ മായ ഒഴിവുകൾ: ഹിന്ദി ലാം ഗ്വേജ് -40, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്45, ബംഗാളി ലാംഗ്വേജ് -3, സം സ്കൃതം -6, സോഷ്യൽ സയൻസ് (ബംഗാളി മീഡിയം) -6, സോഷ്യൽ സയൻസ് (ഹി ന്ദി/ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം) -93, മാ ത്തമാറ്റിക്സ‌് (ബംഗാളി) -6, മാ ത്തമാറ്റിക്സ് (ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീ ഷ്)-61, ലൈഫ് സയൻസ് (ബം ഗാളി) ലൈഫ് സയൻസ് (ഹി ന്ദി/ഇംഗ്ലീഷ്) -45, ഫിസിക്കൽ സയൻസ് (ബംഗാളി) -9, ഫിസി ക്കൽ സയൻസ് (ഹിന്ദി/ഇംഗ്ലീ ഷ്) -59. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 15 ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം ലഭിക്കും

യോഗ്യത;

ബന്ധ പ്പെട്ട വി ഷയത്തി ൽ മൊ ത്തം 50 ശത മാനം മാർക്കി ൽ കുറയാതെ ബിഎ-ബിഎഡ്/ ബിഎസ്‌സി-ബിഎഡ് അല്ലെങ്കിൽ 50 ശതമാനം മാർ ക്കോടെ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ 45 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദ വും ബിഎഡും അല്ലെങ്കിൽ 55 ശ തമാനം മാർക്കോടെ പോസ്റ്റ്ഗ്രാ ജ്യേറ്റ് ബിരുദം/ ത്രിവത്സര ഇന്റ ഗ്രേറ്റഡ് ബിഎഡ്-എംഎഡ്. പ്രാ യപരിധി 30 വയസ്.

വിശദമായ യോഗ്യതാ മാനദ ണ്ഡങ്ങളും സെലക്‌ഷൻ നടപടി കളുമടങ്ങിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വി ജ്ഞാപനം വെബ്സൈറ്റിൽ. +www.edurec.andaman.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.