ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര 100 ക്രെഡിറ്റ് ഓഫിസർ

ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര യിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ 100 ഒഴിവ്. ക്രെഡിറ്റ് ഓഫി സർ സ്കെയിൽ-2 (50 ഒഴിവ്), സ്കെയിൽ 3 (50 ഒഴിവ്) വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവ്. ജോലിപരിചയമുള്ളവർക്കാണ് അവസരം

o. ഓൺലൈനായി ഈമാസം 6 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. www.bankofmaharashtra.in ഓൺലൈൻ എഴുത്തുപരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു തിര ഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുര ത്താണു പരീക്ഷാകേന്ദ്രം

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.