പവർ ഗ്രിഡിൽ 425 ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനി

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പവർഗ്രീഡ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഡിപ്ലോമ ട്രെയിനിയുടെ 425 ഒഴിവ്. ഒരു വർഷ പരിശീലനം. തുടർന്ന് നിയമനം.കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ഉൾപ്പെടുന്ന സൗത്ത് റീജനിൽ 48 ഒഴിവുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായം:27. ശമ്പളം: പരിശീലന സമയത്ത്:₹27,500. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ 25,000-1,17,500 പേസ്‌കെയിൽ ജൂനിയർ എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ നിയമനം. അപേക്ഷ ഫീസ് :₹300. വെബ്സൈറ്റ്: www.powergrid.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.