പവർഗ്രിഡ്: 800 ഒഴിവ്

പവർഗ്രിഡ് കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഫീൽഡ് എൻജിനീയർ, ഫീൽഡ് സൂപ്പർ വൈസർ തസ്തികകളിലായി 800 ഒഴിവ്. 2 വർഷത്തെ താൽക്കാലിക കരാർ നിയമനം. ഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ നിയമനമുണ്ടാകാം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഡിസംബർ 11 വരെ. www.powergrid.in

തസ്കിക ,യോഗ്യത ശമ്പളം :

ഫീൽഡ് എൻജിനീയർ
(ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്യൂണിക്കേഷൻ / ഐടി): ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ (പവർ / ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് / പവർ സിസ്റ്റംസ് എൻജിനീയറിങ് / പവർ എൻജിനീയറിങ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ) / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇലട്രോണിക്സ് & ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ് / കംപ്യുട്ടർ സയൻസ് / കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനീ തസ്തിക, യോഗ്യത, ശമ്പളം: യറിങ് / ഐടിയിൽ 55% മാർക്കോടെ ബിഇ / ബിടെക് / ബിഎസ്സി (എൻജിനീയറിങ്), ഒരു വർഷം പരിചയം. (പട്ടികവിഭാഗ, ഭിന്നശേഷി അപേക്ഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നിബന്ധനയില്ല); 30,000-1,20,000 രൂപ.
ഫീൽഡ് സൂപ്പർവൈസർ (ഇലക്ട്രിക്കൽ/ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്യൂണിക്കേഷൻ): ഇലക്ട്രിക്കൽ / ഇലക്ട്രിക്കൽ (പവർ) / ഇല ക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് / പവർ സി സ്റ്റംസ് എൻജിനീയറിങ് / പവർ എൻജിനീ യറിങ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ) / ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്യൂണിക്കേഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ടെലികമ്യൂണിക്കേ ഷൻ / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്യൂണിക്കേഷൻ / ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ 55% മാർക്കോടെ ഡി പ്ലോമ, ഒരു വർഷം പരിചയം (പട്ടികവിഭാഗം ഭിന്നശേഷി അപേക്ഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നിബന്ധനയില്ല); 23,000-1,05,000 രൂപ.

പ്രായപരിധി: 29. അർഹർക്ക് ഇളവ്.

ഫീസ്: ഫീൽഡ് എൻജിനീയർ – 400 രൂപ; ഫീൽഡ് സൂപ്പർവൈസർ-300 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗ, ഭിന്നശേഷി,വിമുക്തഭട അപേക്ഷകർക്കു ഫീസില്ല.

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.