ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് 255 നാവിക് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് 255 നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ബ്രാഞ്ച്) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. അപേക്ഷാ നടപടികൾ ഫെബ്രുവരി 6ന് ആരംഭിക്കും, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി 16 ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് joinindiancoastguard.cdac.in എന്ന ജോയിൻ ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി): 225 തസ്തികകൾ

നാവിക് (ആഭ്യന്തര ബ്രാഞ്ച്): 30 തസ്തികകൾ

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

നാവിക് (ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി): അപേക്ഷകർ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള കൗൺസിൽ ഓഫ് ബോർഡിന്റെ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫിസിക്‌സ്, മാത്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 10+ 2 പാസായിരിക്കണം.

നാവിക് (ആഭ്യന്തര ബ്രാഞ്ച്): സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള കൗൺസിൽ ഓഫ് ബോർഡിന്റെ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകർ പത്താം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം.

ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:

അഞ്ച് സ്റ്റേജുകളിലായി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു അഖിലേന്ത്യ മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത്.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.