കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാഡിൽ 145 അപ്രന്റിസ്

കൊച്ചിൻ ഷിപ്യാ ഡ് ലിമിറ്റഡിൽ 75 ഗ്രാറ്റ്, 70 ടെക്നിഷ്യൻ (ഡി പ്ലോമ) അപ്രന്റിസ് ഒഴിവ്. 31 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. www.cochinshipyard.in തസ്തിക, വിഭാഗം, ഒഴിവ്, യോ ഗ്യത, സ്റ്റൈപൻഡ്:

ഗ്രാറ്റ് അപ്രന്റിസ്: ഇലക്ട്രി ക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് (12), മെക്കാനിക്കൽ (20), ഇലക്ട്രോ ണിക്സ് & കമ്യൂണിക്കേഷൻ (6), സിവിൽ (15), കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐടി (10), ഫയർ & സേഫ്റ്റി (4), മറൈൻ (4), നേവൽ ആർക്കിടെ ക്ചർ & ഷിപ് ബിൽഡിങ് (4):ബന്ധപ്പെട്ട ബിടെക്/ ബിഇ. 12,000 രൂപ.

ടെക്നിഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) അപ്രന്റിസ്: ഇലക്ട്രിക്കൽ (14), മെക്കാനിക്കൽ (19), ഇലക്ട്രോ ണിക്സ് (8), ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ടെക്നോളജി (4), സിവിൽ (10), കംപ്യൂട്ടർ (5), കമേഴ്സ്യൽ പ്രാ ക്ടിസ് (10): ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗ ത്തിൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമ/ തത്തുല്യം (കമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടി സ്: ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമേഴ്സ്യൽ

പ്രാക്ടിസ്); 10,200 രൂപ. . പ്രായം: 18 നു മുകളിൽ

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.