ജയ്‌പൂർ എയർപോർട്ടിൽ 145 ഒഴിവ്

എഐ എയർപോർട് സർവീസസ് :

ലിമിറ്റഡിനു കീഴിൽ ജയ്പു‌ർ എയർപോർട്ടിൽ 145 ഒഴിവ്. സ്ത്രീ :

കൾക്കും അവസരം. 3 വർഷ കരാർ നിയമനമാണ്. നീട്ടിക്കിട്ടാം. ഇന്റർവ്യൂ മേയ് 8 മുതൽ 11 വരെ ജയ്‌പുരിൽ.

* തസ്‌തികകളും ഒഴിവും: ഹാൻ ഡിമാൻ (66), കസ്റ്റമർ സർവീസ്

എക്സിക്യൂട്ടീവ് (21), ജൂനിയർ കസ്‌റ്റമർ സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (21), റാംപ് സർവീസ് എക്സിക്യൂട്ടീ വ് (18), യൂട്ടിലിറ്റി ഏജൻ്റ് കം റാംപ് ഡ്രൈവർ (17), ജൂ നിയർ ഓഫിസർ-ടെക്നിക്കൽ (2).

. ഹാൻഡിമാൻ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം: പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ഇംഗ്ലിഷ് വായിക്കാനും മനസ്സി ലാക്കാനും അറിയണം, ഹിന്ദിയിലും പ്രാദേശിക ഭാഷ യിലും അറിവ് അഭികാമ്യം; 28 വയസ്സ്; 18,840 രൂപ.

www.aiasl.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.