കേരള ബാങ്കിൽ 479 ഒഴിവ്

കേരള ബാങ്കിൽക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ, ഓഫി സ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്ത‌ികകളിൽ പിഎസ്‌സി വിജ്‌ഞാപനം പ്രസി ദ്ധീകരിച്ചു. 230 ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ ഒഴിവും 249 ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ് ഒഴിവുമുണ്ട്. രണ്ടു തസ്‌തികകളു ടെയും ജനറൽ, സൊസൈറ്റി കാറ്റഗറികളിൽ അപേക്ഷ നൽ കാം. ഗസറ്റ് തീയതി 09.04.2024. അപേക്ഷ മേയ് 15നു രാത്രി 12 . www.keralapsc.gov.in കേരള ബാങ്കിലെ ഇരു തസ്‌തിക കളിലേക്കുമുള്ള പിഎസ്‌സിയുടെ ആദ്യ വിജ്‌ഞാപനമാണിത്.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.