ഹൈക്കോടതിയിൽ 45 അസിസ്‌റ്റന്റ്

കേരള ഹൈക്കോടതി യിൽ 45 അസിസ്റ്റ ന്റ് ഒഴിവിൽ ഇന്നുമുതൽ മേയ് 2 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 4 ഒഴിവുക ളിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സ്പെഷൽ റിക്രൂട്മെന്റാണ്. മറ്റ് 41 ഒഴിവുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള നിയമ

യോഗ്യത: 50% മാർക്കോടെ

ബിരുദം (പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കു മാർക്ക് പരിധി ബാധകമല്ല). അല്ലെങ്കിൽ പിജി അല്ലെങ്കിൽ നി യമബിരുദം. കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാ നം അഭിലഷണീയം.

– ( 02.01.1988 – 01.01.2006 കാലയളവിൽ ജനിച്ച വരാകണം. അർഹർക്ക് ഇളവ്.

02.01.1984 – 01.01.2006കാലയളവിൽ

വിൽ ജനിച്ച, അസിസ്‌റ്റന്റ് തസ്ത‌ി കയുടെ പേ സ്കെയിലിനു താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ശമ്പളം: 39,300-83,000 രൂപ.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവ മുഖേന. ജന റൽ ഇംഗ്ലിഷ്, ജനറൽ നോളജ്, ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻ ഡ് റീസണിങ് വിഷയങ്ങൾ ഉൾ പ്പെടുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റ്. 3 വിഭാഗങ്ങളിലുമായി 75 മിനിറ്റ് പരീക്ഷ. 100 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്

ടെസ്റ്റ് 60 മാർക്കി ന്റെയും ഇന്റർവ്യൂ 10 മാർക്കിന്റേതുമാ ണ്. ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റിൽ 40% മാർ ക്കും ഇന്റർവ്യൂവിനു 35% മാർക്കും നേടുന്നവരെയാണു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പരീക്ഷാ മാധ്യമം ഇംഗ്ലിഷ്.

– ഫീസ്: 500 രൂപ. പട്ടികവിഭാഗ

ക്കാരും തൊഴിൽരഹിതരായ ഭിന്ന ശേഷിക്കാരും ഫീസ് അടയ്ക്കേ ണ്ട. ഓൺലൈനായും സിസ്റ്റം ജനറേറ്റഡ് ഫീ പേയ്മെന്റ് ചലാനാ യും ഫീസടയ്ക്കാം.

www.hckrecruitment.keralacourts.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.