ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്/ മാനേജർ

ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ്/ മാനേജർ സ്കെ യിൽ II തസ്‌തികകളിലേ ക്കു 19 വരെ അപേക്ഷി ക്കാം. വിവിധ സംസ്ഥാന ങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. ഏതെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കിൽ ചുരു 1. ങ്ങിയതു 4 വർഷത്തെ പരി ചയം. 2 വർഷമെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ആയി ജോലി ചെയ്‌തിരിക്കണം.

www.federalbank.co.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.