കെഎസ്എഫ്ഇ 3000 ബിസിനസ് പ്രമോട്ടർ

കെഎസ്എഫ്ഇ ലിമിറ്റഡിൽ 3000 ബിസിനസ് പ്രമോട്ടർമാരെ നിയ മിക്കുന്നു. യോഗത പ്ലസ് ടു. പ്രായം: 20-45 ശമ്പളം: ഇൻസെന്റീവ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ പത്തിനകം.

വിലാസം: കെഎസ്എഫ്ഇ ലിമിറ്റഡ് ബിസിനസ് വിഭാഗം, ഭദ്രത, ന്യൂസിയം റോഡ്
ചെമ്പുക്കാവ് പി. ഒ, തൃശൂർ -680020

About Carp

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *