ഐഐടി: 89 ഒഴിവ്

ഹൈദരാബാദിലെ ഇ ന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ 89 റെഗുലർ ഒഴിവ്. ഓൺ ലൈൻ അപേക്ഷ നവംബർ 12 വരെ.

അവസാന തീയതി:

നവംബർ 12

തസ്തികകൾ: പിആർഒ, ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്,

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ, ജൂണിയർ സൈക്കോളജി ക്കൽ കൗൺസലർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫിസിക്ക ൽ ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ, ലൈബ്രറി ഇൻഫർ മേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂണിയർ എൻജിനിയർ, ജൂ ണിയർ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ജൂ നിയർ അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂണിയർ ടെക്നീഷൻ, ജൂ ണിയർ ലൈബ്രറി ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്, ജൂണിയർ ഹോർട്ടികൾച്ചറിസ്റ്റ്.

www.jith.ac.in

About Carp

Check Also

ആർമി +2 ടെക്‌നിക്കൽ എൻട്രി: 90 ഒഴിവ്

ആർമി പ്ലസ് ടു ടെക്നിക്കൽ എൻ ട്രി സ്ക‌ീമിലേക്ക് (പെർമനൻ്റ് കമ്മി ഷൻ) ജൂൺ 13 വരെ ഓൺലൈ നായി …

Leave a Reply

Your email address will not be published.