റായ്പുരിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ സീനിയർ റസിഡന്റ് അവസരം

റായ്പുരിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ സീനിയർ റസിഡന്റ് (നോൺ അക്കാദമിക്) അവസരം. 112 ഒഴിവ്.  3 വർഷ നിയമനം. ജനുവരി 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ എംഡി/എംഎസ്/എംഡിഎസ്/ ഡിഎൻബി/ഡിപ്ലോമ.പ്രായപരിധി: 45.

ശമ്പളം: 67,700 + മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും.

ഭുവനേശ്വർ: 8സീനിയർ റസിഡന്റ്

ഭുവനേശ്വറിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ സീനിയർ റസിഡന്റ് (നോൺ അക്കാദമിക്) അവസരം. 88 ഒഴിവ്. 3 വർഷ നിയമനം.

യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ എംഡി/എംഎസ്/ഡിഎൻബി.

പ്രായപരിധി: 45.

ശമ്പളം: 67,700+മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

https://aiimsbhubaneswar.nic.in/

About Carp

Check Also

906 സെക്യൂരിറ്റി സ്ക്രീനർ

എയർപോർട്‌സ് അഥോറി എറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ ബ്‌സിഡിയറിയായ എഎ ഐ കാർഗോ ലോജിസ്റ്റി ക്സ് ആൻഡ് അലൈഡ് സ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *