2019 ജൂലൈ 20

2019 ജൂലൈ 20 ശനിയാഴ്ച ആലപ്പുഴ കളക്‌ട്രേറ്റില്‍ നടന്ന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍ സിറ്റിംഗില്‍ അതിരൂപതാ പ്രതിനിധികള്‍ 60 പേര്‍ പങ്കെടുത്ത് വിവിധ ന്യൂനപക്ഷ വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.

About admin

Check Also

കേരള ബാങ്കിൽ 479 ഒഴിവ്

കേരള ബാങ്കിൽക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ, ഓഫി സ് അറ്റൻഡന്റ് തസ്ത‌ികകളിൽ പിഎസ്‌സി വിജ്‌ഞാപനം പ്രസി ദ്ധീകരിച്ചു. 230 ക്ലാർക്ക്/ കാഷ്യർ ഒഴിവും …