യുപിഎസ്‌സി വഴി സേനകളിൽ

പ്ലസ്‌ടുക്കാർക്ക് നാഷ നൽ ഡിഫൻസ് അക്കാ ദമി & നേവൽ അക്കാദമി പരീക്ഷ വഴിയും ബിരുദധാരികൾക്ക് കംബൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് പരീക്ഷ വഴി യും സേനകളിൽ അവസരം. യുപിഎസ്‌സിയുടെ പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 21ന്. തിരുവനന്തപുര വും കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. തുടർ ന്ന് എസ്എസ്ബി ഇന്റർവ്യൂവു മുണ്ട്. അപേക്ഷ ജനുവരി 9 വരെ.

www.upsconline.nic.in ശാരീരികയോഗ്യതാ

വിവരങ്ങൾക്കും

സിലബസിനും

വിജ്ഞാപനം:
www.upsc.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.