സിഡിഎസ്: 457 ഒഴിവ്

ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമി, ഡെറാഡൂൺ: അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കായി 100 ഒഴിവ്. ജനനം: 2001 ജനുവരി രണ്ട്- 2006 ജനുവരി ഒന്ന്. യോഗ്യത: ബിരുദം.

നേവൽ അക്കാദമി, ഏഴിമല: അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്കായി 32 ഒഴിവ്

ജനനം: 2001 ജനുവരി രണ്ട്- 2006 ജനുവരി ഒന്ന്.

യോഗ്യത: ബിടെക് / ബിഇ ■എയർ ഫോഴ്സ‌് അക്കാദമി, ഹൈദരാബാദ്: 32 ഒഴിവ്.

ജനനം: 2001 ജനുവരി രണ്ട്- 2005 ജനു വരി ഒന്ന്. കമേഴ്സ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് 26 വയസ്സാ കാം. 25നു താഴെയുള്ളവർ അവിവാഹി തരായിരിക്കണം.

യോഗ്യത: ബിരുദം (പ്ലസ് ടുവിനു ഫിസി ക്സ്, മാത്സ്) അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് / ബിഇ.

ഓഫിസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അക്കാദമി, ചെന്നൈ: അവിവാഹിത പുരുഷൻമാർ ക്ക് 275 ഒഴിവ്. ഷോർട് സർവീസ് കമ്മി ഷൻ.

ജനനം: 2000 ജനുവരി രണ്ട്- 2006 ജനുവരി ഒന്ന്.

യോഗ്യത: ബിരുദം

ഓഫിസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങ് അക്കാദമി, ചെന്നൈ: സ്ത്രീകൾക്ക് 18 നോൺ ടെക് ഒഴിവ്. അവിവാഹിതർക്കു പുറമേ ബാധ്യതയില്ലാത്ത വിധവകൾക്കും വി വാഹമോചിതർക്കും അവസരം.

ജനനം: 2000 ജനുവരി രണ്ട്- 2006 ജനുവരി ഒന്ന്. യോഗ്യത: ബിരുദം. എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും അവസാനവർഷ വിദ്യാർഥികളെയും പരിഗണിക്കും. ആദ്യ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എൻസിസി സി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകാർക്ക്

നിശ്ചിത ഒഴിവ്.

അപേക്ഷാഫീസ്: 200 രൂപ. സ്ത്രീകൾ ക്കും പട്ടികവിഭാഗക്കാർക്കും ഫീസില്ല.

About Carp

Check Also

റൈറ്റ്സിൽ ഒഴിവ്

റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാ പനമായ ഹരിയാനയിലെ റൈറ്റ്സ് (RITES) ലിമി റ്റഡിൽ 93 ഒഴിവ്. ഇൻ്റർവ്യൂ ജൂലൈ 22 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.