നേവിയിൽ മ്യൂസിഷൻ അഗ്നിവീർ

ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ മ്യൂസിഷൻ അഗ്നിവീർ 02/2023 കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

അഗ്നിവീർ (എംആർ-മ്യൂസിഷൻ): 35 ഒഴിവ്

യോഗ്യത: പത്താംക്ലാസ് വിജയം,

പ്രായം: 2022 നവംബർ ഒന്നിനും 2006 ഏപ്രിൽ 30 നും (രണ്ടു തീയതിയും ഉൾപ്പെടെ) മധ്യേ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

ശമ്പളം: ആദ്യവർഷം 30000 രൂപ, രണ്ടാം വർഷം 33000 രൂപ, മൂന്നാം വർഷം 36500 രൂപ, നാലാം വർഷം 40,000 രൂപ.

അപേക്ഷാ ഫീസ്: 550 രൂപയും 18 ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂലൈ രണ്ട്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.joi indiannavy.gov.in സന്ദർശിക്കുക

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.