റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞവർ ഇതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം

https://youtu.be/iSRFw9K8Qrk?si=BHDF_hg5mgQ0tWBM

About Carp

Check Also

ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളും സഭയുടെ ഇടപെടലുകളും Part 2|| Interview with Rev. Fr. James Kokkavayalil

Leave a Reply

Your email address will not be published.