യുപിഎസ്‌സി 310 ഒഴിവ്

കേന്ദ്ര സർവീസിൽ വിവിധ തസ്‌തികകളിലെ 310 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീ സ് കമ്മിഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ജൂൺ 13 വരെ.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തി നു കീഴിൽ, വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി സ്പെഷലി സ്‌റ്റ് ഗ്രേഡ് 3 അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പ്രഫസർ തസ്തിക യിൽ 167 ഒഴിവുണ്ട്. സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയത്തി നു കീഴിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഡപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ആർക്കിയോളജി സ്‌റ്റ് (67 ഒഴിവ്), കേന്ദ്ര എംഎസ്എംഇ വകുപ്പിനു കീ ഴിലെ അസിസ്റ്റന്റ്റ് ഡയറക്‌ടർ ഗ്രേഡ് 2 (46 ഒഴിവ്) തസ്‌തിക കളിലേക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കണം. യോഗ്യത ഉൾപ്പെ ടെ വിവരങ്ങൾ www.upsc.gov.in എന്ന സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.