റെയിൽവേയിൽ 9000 ടെക്നിഷ്യൻ

റെയിൽവേയിൽ

9000 ടെക്നിഷ്യൻ

ടെക്നിഷ്യൻ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിവിധ റെയിൽ വേ റിക്രൂട്‌മെന്റ് ബോർഡുകൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരി ക്കുന്ന കേന്ദ്രീകൃത വിജ്‌ഞാപനത്തിന്റെ വിശദാം ശങ്ങളായി. 9,000 ഒഴിവുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ആർ ആർബിയിലും അവസരം. മാർച്ച് 9 മുതൽ ഏപ്രിൽ 8 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ബന്ധപ്പെ ട്ട വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. ഔദ്യോഗിക വിജ്‌ഞാപ നം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക.

. തിരുവനന്തപുരം ആർആർബി: www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

ബെംഗളൂരു: www.rrbbnc.gov.in

ചെന്നൈ :www.rrbchennai.gov.in

മുംബൈ: www.rrbmumbai.gov.in

അഹമ്മദാബാദ്: www.rrbahmedabad.gov.in

About Carp

Check Also

സെബിയിൽ 97 ഓഫിസർ

സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (സെബി) 97 ഓഫി സർ ഗ്രേഡ് എ (അസിസ്റ്റന്റ് മാ നേജർ) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.